Sieć Otwartych Innowacji

Celem projektu jest budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych.

Zobacz więcej na strojnie projektu www.siecotwartychinnowacji.pl

Jak działa sieć otwartych innowacji?

Aktualnie prowadzony nabór wniosków:

Ogłoszenie o naborze wniosków na granty na transfer technologii w ramach Projektu grantowego „Sieć Otwartych Innowacji” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Komponent Działania 2.2 Otwarte Innowacje – wspieranie Transferu Technologii).

W ramach konkursu 1/2017 przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) do innowacyjnej technologii. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych).

Termin na składanie wniosków: od 10 października 2017 r. do 31 października 2017 r.*

*W przypadku złożenia wniosków na kwotę przekraczającą 150% założonej alokacji, termin zakończenia naboru może zostać skrócony.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 10 mln zł, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 100 tys. zł, natomiast maksymalna wartość 4 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych.

Zasady konkursu zostały określone w Regulaminie przeprowadzania konkursu w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji”, dostępnym na stronie internetowej www.siecotwartychinnowacji.pl

Biuro Rozwoju i Innowacji

(+48 22) 695 37 88

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa