Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku.

Ustawa przewiduje 3 instrumenty pomocowe:

Pomoc na ratowanie

Instrument ten zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy zostanie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji Przedsiębiorcy i udzielona  będzie  na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Adresatem pomocy na ratowanie może być mikro, mały i średni przedsiębiorca. Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Funkcjonuje jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument i adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba, że jest niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Z tej formy może skorzystać:  mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  1. osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

ARP S.A. ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 45 dni, przy czym termin ten rozpoczyna bieg od dnia złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego i prawidłowo uzupełnionego wniosku.

Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Wykaz osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego* jest dostępny pod linkiem:
https://www.arch.ms.gov.pl/pl/lista-osob-posiadajacych-licencje-doradcy-restrukturyzacyjnego/index.html

*możliwość skorzystania z usługi doradcy restrukturyzacyjnego na zasadach komercyjnych. ARP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy w zakresie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania Pomocy przez doradców restrukturyzacyjnych.

12 listopada 2020 r. decyzją ws. Pomocy Państwa nr C(2020)7937 Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie programu pomocowego Polityka Nowej Szansy na lata 2021 - 2026.
Należy mieć na uwadze, że wskazana powyżej decyzja może mieć wpływ na procedurę przyznawania pomocy publicznej w ramach programu Polityka Nowej Szansy – m.in. doprecyzowuje warunki udzielania pomocy przedsiębiorcom dotkniętym COVID-19. Zgodnie z decyzją istnienie trudności związanych z COVID-19 nie może być traktowane samo w sobie jako automatyczna przesłanka do przyznania pomocy na podstawie Ustawy i nie jest wystarczające do uznania, że dana pomoc dla przedsiębiorstwa przyczynia się do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie. Udzielenie pomocy zawsze będzie musiało zostać ocenione w świetle sytuacji opisanych w art. 3 pkt 7 Ustawy, gdzie zawarto definicję trudności społecznych i niedoskonałości rynku zgodnie z przepisami pkt 44 wytycznych.

Polityka Nowej Szansy - skontaktuj się z nami

800 800 120*

*Infolinia nie udziela informacji na temat etapu rozpatrywania wniosku, zapytania w tym przedmiocie prosimy kierować na adres mailowy: pns@arp.pl

Najczęstsze pytania oraz istotne wskazówki dla przedsiębiorców:

Pliki do pobrania: