Pomoc publiczna

Obejmuje finansowanie udzielane na warunkach preferencyjnych w ramach pomocy na ratowanie i restrukturyzację dla dużych przedsiębiorstw.

Pomoc publiczna skierowana jest do dużych przedsiębiorstw prywatnych, samorządowych i państwowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Celem finansowania jest przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej rentowności, zdolności do samodzielnego funkcjonowania i konkurowania na rynku.

Finansowanie wymaga notyfikacji i zgody Komisji Europejskiej.

Warunki udzielenia

Warunki udzielania

 • Przedsiębiorcy (definicja: duży przedsiębiorca) znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności (z wyłączeniem sektora węgla i stali).
 • Ustanowienie zabezpieczeń w wysokości co najmniej 150% kwoty udzielonej pożyczki.
 • Notyfikacja Komisji Europejskiej.
 • Pomoc publiczna na ratowanie udzielana jest w celu poprawy bieżącej płynności finansowej beneficjenta pomocy i przygotowania planu restrukturyzacji w okresie maksymalnie 6 miesięcy od udzielenia pomocy.
 • Pomoc publiczna na restrukturyzację udzielana jest na podstawie kompleksowego i wiarygodnego planu restrukturyzacji beneficjenta, na okres maksymalnie 84 miesięcy (z okresem karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy).

Etapy

Etapy

 • Złożenie wniosku;
 • Analiza wniosku;
 • Uzyskanie wstępnej deklaracji udzielenia pomocy;
 • Opinia Prezesa UOKiK i dokonanie notyfikacji projektu w KE;
 • Decyzja KE;
 • Zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczeń.

Wsparcie

Wsparcie

Koncentrujemy się na najwyższej jakości współpracy z Klientami, dlatego zapewniamy:

 • Zespół kilkunastu doświadczonych ekspertów - analityków finansowych;
 • Możliwość doradztwa i konsultacji z ekspertami na etapie ubiegania się o finansowanie.

Masz pytanie - skontaktuj się z nami.

Zalety

Zalety

 • Długi okres finansowania;
 • Preferencyjne warunki;
 • Rok karencji w spłacie kapitału pożyczki;
 • Brak dodatkowych opłat i prowizji.

Zespół ds. kontrahentów

Andrzej Jędryczek

Piotr Rycko

+48 506 183 923

+48 508 451 952

andrzej.jedryczek@arp.pl

piotr.rycko@arp.pl


Pliki do pobrania:

Wzory wniosków

Zasady i procedury

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak długo trwa i jaka jest procedura otrzymania wsparcia w ramach obu form pomocy

  Procedura rozpatrywania wniosku o udzielenie pomocy publicznej jest uzależniona od rodzaju pomocy:

  • W przypadku pomocy na ratowanie maksymalny okres rozpatrywania przez ARP S.A. kompletnego wniosku wynosi trzy tygodnie, następnie opinię wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i notyfikuje projekt do Komisji Europejskiej (KE), która ma od 1 do 2 miesięcy na wydanie decyzji.
  • W przypadku pomocy na restrukturyzację procedura trwa dłużej w zależności od stopnia złożoności projektu. KE ma 2 miesiące na wydanie decyzji od otrzymania wymaganych informacji, w związku z czym jeżeli KE nie będzie zgłaszać wątpliwości i pytań do planu, cała procedura może się zamknąć w przeciągu 6 miesięcy od dnia złożenia do ARP S.A. kompletnego wniosku wraz z planem restrukturyzacyjnym.

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oferuje również pożyczki adresowane do sektora dużych przedsiębiorstw nie będące pomocą publiczną. Mają one wiele korzyści. ARP S.A. zapewnia, poprzez swoich ekspertów oraz różnorodność instrumentów wsparcia, pomoc w restrukturyzacji firmy. Agencja nie stosuje prowizji od rozpatrzenia wniosków i decyzji. Również okres spłaty i możliwości zabezpieczeń pożyczki są bardziej elastyczne w ARP S.A. niż w bankach.

 • Jakie są formy wsparcia? Czy to jest jednorazowa bezzwrotna dotacja? Na jaką kwotę pomocy może liczyć przedsiębiorca ubiegający się o jedną z form pomocy?

  Pomoc na ratowanie udzielana jest w formie pożyczki lub poręczenia. Natomiast pomoc na restrukturyzację może być udzielona w formie pożyczki, poręczenia, jak również w formie dokapitalizowania.

  Wielkość finansowania, o które może się ubiegać przedsiębiorca, nie jest proceduralnie określona przez ARP S.A., musi jednak być ograniczona do niezbędnego minimum. W przypadku pomocy na ratowanie wysokość pomocy powinna wynikać z rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy niezbędny do podtrzymania płynności finansowej, natomiast w przypadku pomocy na restrukturyzację wysokość pomocy określana jest na podstawie kosztów realizacji działań naprawczych opisanych w planie restrukturyzacji i może ona pokryć do 50% kwoty tych kosztów.

  ARP S.A. nie udziela bezzwrotnej pomocy. Obowiązek jej zwrotu jest jednym z gwarantów skuteczności tej pomocy i obliguję firmę do realnych działań naprawczych.

 • Jakie są zasady i warunki otrzymania pomocy indywidualnej na ratowanie i na restrukturyzację?

  Pomoc indywidualna na ratowanie lub na restrukturyzację jest udzielana przez ARP S.A. wyłącznie tzw. dużym przedsiębiorcom, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują środków na podreperowanie płynności finansowej lub w dalszym etapie na przeprowadzenie niezbędnych działań naprawczych.

  Pomoc publiczna na ratowanie z założenia udzielana jest na 6 miesięcy, w celu umożliwienia prowadzenia przez beneficjenta działalności gospodarczej przez czas niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli przedsiębiorca złoży plan restrukturyzacji w KE w terminie 6 miesięcy od daty wydania przez KE decyzji zawierającej zgodę na udzielenie pomocy na ratowanie. W takim przypadku termin na zwrot pożyczki lub na zakończenie poręczenia może być przedłużony aż do dnia podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie planu restrukturyzacji i uruchomienia pomocy publicznej na restrukturyzację chyba, że Komisja uzna, iż takie przedłużenie jest nieuzasadnione. Oprocentowanie jest równe stopie bazowej powiększonej o marżę w wysokości 4 p.p., od 1.01.2016 roku jest to 5,83 % w skali roku.

  Pomoc publiczna na restrukturyzację udzielana jest na okres 7 lat. Warunkiem jej otrzymania jest opracowanie kompleksowego planu restrukturyzacji. Ponadto, od przedsiębiorcy oczekuje się wkładu własnego w przeprowadzany proces restrukturyzacji, pochodzącego z jego środków własnych, uzyskanych np. ze sprzedaży zbędnych składników majątku lub pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania uzyskanych na warunkach rynkowych. Wkład ten musi być rzeczywisty i nieobjęty pomocą, ponadto musi być uprawdopodobniony na dzień ubiegania się o pomoc, a w związku z tym nie może stanowić przyszłych zysków, pochodzić z amortyzacji i planowanych przepływów środków pieniężnych. Warunki oprocentowania udzielanej pomocy odnoszą się bezpośrednio do wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez KE. Oprocentowanie jest równe stopie bazowej powiększonej o marżę w wysokości 1 p.p., od 1.01.2016 roku jest to 2,83 % w skali roku.

  Ponadto przedsiębiorca musi zaproponować zabezpieczenia dla wnioskowanego finansowania. ARP S.A., mając na uwadze jak najlepsze wykorzystanie posiadanych środków, działa w tym zakresie na warunkach zbliżonych do rynkowych.

 • Którzy przedsiębiorcy mogą otrzymać tego typu pomoc? Czy są określone branże i wielkość przedsiębiorstw?

  Beneficjentem pomocy publicznej udzielanej przez ARP S.A. mogą być wyłącznie tzw. duzi przedsiębiorcy, tj. zatrudniający co najmniej 250 pracowników, a których suma bilansowa przekracza równowartość 43 mln euro, albo których obrót przekracza równowartość kwoty 50 mln euro. Za dużego przedsiębiorcę uznawany jest również podmiot, którego właścicielem co najmniej 25% udziałów (lub akcji) jest Skarb Państwa.

  Każda firma, niezależnie od branży, może otrzymać pomoc na ratowanie lub restrukturyzację. Ograniczenie dotyczy tylko przedsiębiorstw zaliczanych do tzw. sektora węgla i stali, ze względu na odrębne regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie.

 • Jakie zobowiązania musi podjąć beneficjent pomocy?

  Otrzymane środki w przypadku pomocy na ratowanie mogą zostać wydane jedynie na działalność operacyjną, a w przypadku pomocy na restrukturyzację - na realizację wskazanych w planie działań.

  W przypadku pomocy udzielonej na cele restrukturyzacji, przedsiębiorca jest zobowiązany do pełnej realizacji planu restrukturyzacji, która musi prowadzić do przywrócenia rentowności prowadzonej działalności i długotrwałej zdolności do konkurowania na rynku. W tym przypadku również przedsiębiorca musi zastosować środki wyrównawcze mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków dla warunków wymiany handlowej. Środki te mogą polegać np. na zbyciu aktywów wykorzystywanych dotychczas do prowadzenia rentownej działalności.

  Ponadto beneficjent pomocy zobowiązany jest oczywiście do zwrotu środków finansowych na warunkach i w terminie określonym w umowie cywilnoprawnej zawartej z ARP S.A.

 • Kto podejmuje ostateczną decyzję o udzieleniu pomocy? Czy decyduje o tym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., czy Komisja Europejska?

  Na podstawie art. 107 TFUE udzielanie pomocy publicznej w Polsce podlega kontroli Komisji Europejskiej. W sprawie każdego przypadku udzielenia planowanej pomocy publicznej na ratowanie i na restrukturyzację dla dużego przedsiębiorcy decyzję musi wydać Komisja Europejska.

  Jednakże przed notyfikacją planowanej pomocy do Komisji Europejskiej Zarząd ARP S.A. podejmuje uchwałę, w której deklaruje gotowość udzielenia pomocy publicznej na określonych warunkach. Po wydaniu decyzji przez KE, Zarząd ARP S.A. zawiera odpowiednią umowę cywilnoprawną z beneficjentem pomocy publicznej, która stanowi podstawę do wypłaty środków.