Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego to inicjatywa mająca na celu budowę i rozwój Narodowego Ekosystemu Innowacji opartego na sieci Portów Technologiczno-Biznesowych przemysłów strategicznie ważnych dla rozwoju gospodarczego Polski.

W nowoczesnej gospodarce wartość tworzona jest w mniejszym stopniu za pomocą pracy i kapitału, a w większym stopniu za pomocą wiedzy, która tworzy się w złożonych układach organizacyjnych. Jeśli zatem polska gospodarka ma uniknąć pułapki średniego dochodu, to instytucjonalne ogniwu państwa, rynku i firm muszą ze sobą współdziałać. Ich docelowe relacje obrazuje Model Narodowego Ekosystemu Innowacji. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił koncepcję Narodowego Ekosystemu Innowacji w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Na mocy uchwały Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych pod przewodnictwem Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego, Narodowy Ekosystem Innowacji został przyjęty do portfela projektów strategicznych 7 czerwca 2019 r. Inicjatywa została zgłoszona przez Pana Ministra Michała Dworczyka i przypisana do portfela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Narodowy Ekosystem Innowacji to wizja rozwoju gospodarczego Polski poprzez współpracę firm technologicznych z nauką w nowoczesnym środowisku innowacyjnym. Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W ramach Programu Narodowy Ekosystem Innowacji, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Cezariusz Lesisz podjął inicjatywę realizacji projektu pilotażowego Ekosystem Innowacji Fintech, który zakończył się pełnym sukcesem. Projekt był realizowany z udziałem takich instytucji jak NBP, BGK, KNF, MF, MC, KIR, UOKiK, Banku Pekao S.A. oraz Prezesów i właścicieli najlepszych polskich firm fintechowych i ekspertów branżowych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Narodowy Ekosystem Innowacji to inicjatywa tworząca środowiska innowacyjne dla innowatorów, ekspertów branżowych, naukowców, inwestorów i menedżerów w celu generowania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Współpraca ta realizowana będzie w nowoczesnej infrastrukturze hubów technologiczno-biznesowych funkcjonujących w światowych standardach ekosystemów innowacji. Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Realizacja wizji Premiera Mateusza Morawieckiego i oparcie innowacyjnego rozwoju gospodarczego Polski na budowie Narodowego Ekosystemu Innowacji i Sieci Portów Technologiczno-Biznesowych wpłynie bardzo dynamicznie na rozwój kraju aktywizując i budując relacje pomiędzy biznesem i nauką, i uzyskując efekt synergii w budowaniu lokalnej przedsiębiorczości. Dodatkowo, Narodowy Ekosystem Innowacji bardzo przyczyni się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego z dużym naciskiem na angażowanie potencjału społeczności lokalnej.

Do stworzenia środowiska i mechanizmów gwarantujących rozwój gospodarczy oparty na innowacji,  ale o potencjale do komercjalizacji globalnie, konieczne jest zaprojektowanie i zbudowanie w Polsce światowej klasy Narodowego Ekosystemu Innowacji z celowo dobranym potencjałem innowacyjnym oraz mechanizmami koordynacji, które w sposób ciągły i strategiczny tworzą rezultat w postaci nowatorskich produktów, usług i rozwiązań w tych obszarach gospodarki, w których Polska może stać się liderem na rynku globalnym.