Program Fabryka

  „Program Fabryka” jest narzędziem realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i stanowi element wsparcia miast średnich. Jego celem jest aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez zapewnienie warunków rozwoju dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych.

  Ukierunkowana interwencja dla miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, będzie miała na celu aktywizację ich zasobów i potencjałów oraz zapewnienie trwałych podstaw rozwojowych poprzez wzrost aktywności gospodarczej (szczególnie innowacyjnej) i wzrost poziomu zatrudnienia (szczególnie w sektorze usług wyższego rzędu). Sprzyjać to będzie stabilizacji i przywracaniu roli średnich miast, jako ważnych centrów aktywności społecznej i gospodarczej w policentrycznym systemie osadniczym.

  Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

  Cel

  Celem nadrzędnym Programu Fabryka jest: Aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez zapewnienie warunków rozwoju dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych

  Cele szczegółowe

  • zwiększenie liczby firm sektora BPO/SSC/IT działających w średnich miastach
  • zmniejszenie odpływu młodych ludzi z miast do metropolii
  • zmniejszenie bezrobocia, w tym aktywizacja zawodowa grup nieaktywnych
  • zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze usług biznesowych
  • zwiększenie udziału w sumie wynajętych powierzchni biurowych w Polsce
  • pozyskanie nowych zasobów pracowników w tym programistów dla firm IT
  • zwiększenie zainteresowania/pozyskanie nowych inwestorów korzystających z usług sektora outsourcingu
  • zysk finansowy z działalności operacyjnej dla ARP S.A.
  • poprawa wizerunku miast średnich
  • pozytywny wpływ na przestrzeń miejską (nowe reprezentacyjne budynki)

  Program Fabryka polega na wykorzystaniu korzystnej koniunktury gospodarczej w zakresie rozwoju sektora usług biznesowych, a co za tym idzie popytu na powierzchnie biurowe w miastach regionalnych i innych miastach średniej wielkości. Badania wskazują, że podaż powierzchni biurowych jest mniejsza niż popyt, co jest barierą zarówno dla firm outsourcingowych, ale przede wszystkim dla miast, które mogłyby tą niepowtarzalną okazję wykorzystać dla własnego rozwoju. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiadając odpowiednie zasoby finansowe i organizacyjne podejmie się budowy budynków biurowo-usługowych, zapewniając odpowiednią podaż powierzchni biurowych. Inwestycje prowadzone będą w wybranych miastach, które cechuje największy poziom negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Jest to konkretne działanie mające na celu podanie impulsu rozwojowego ośrodkom, które tracą swoje funkcje społeczne i gospodarcze, co wyzwoli ich endogeniczny potencjał.

  Mechanizm działania programu

  Mechanizm programu polega na wsparciu określonych miast, przez budowę w nich nowoczesnych, doskonale wyposażonych budynków biurowych (biurowo-usługowych). Zgodnie z trendami dostępne powierzchnie przyciągną firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych, co spowoduje powstanie ok. 30.000 nowych miejsc pracy. To z kolei wpłynie pozytywnie na zmniejszenie niekorzystnego zjawiska odpływu młodych, kreatywnych  i ambitnych ludzi do ośrodków aglomeracyjnych. Zgodnie z zasadą „biznes przyciąga biznes” (efekt kuli śniegowej), zarówno obecność renomowanych firm, jak i dobrze wykwalifikowana, kadra będą powodować przyciąganie kolejnych firm, nie tylko z sektora nowoczesnych usług biznesowych, ale też innych firm, korzystających z usług tej branży.

  Oferta atrakcyjnych powierzchni biurowych kierowana będzie jednak nie tylko do sektora BPO/SSC. Poważnym adresatem oferty będą także publiczne jednostki administracji rządowej i samorządowej, które w ramach polityki dekoncentracji (deglomeracji) będą przenosić swoje siedziby z miast aglomeracyjnych do tańszych miast regionalnych. Wpłynie to pozytywnie na zmniejszenie kolejnej grupy osób dojeżdżających codziennie do pracy do wielkich miast oddalonych od miejsca zamieszkania nawet o ponad 2 godziny drogi lub wyjeżdżających na stałe ze swojego miejsca zamieszkania. Zmniejszy to koszty społeczne i finansowe wielu rodzin.

  Stymulowany w ten sposób rozwój miast średnich będzie stanowił kreowanie nowych biegunów wzrostu, docelowo przejmując część funkcji miast aglomeracyjnych. Całościowy efekt końcowy będzie stanowił przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwoju w wielkich miastach kosztem miast regionalnych i obszarów poza metropolitalnych.

  Efektem dodatkowym, korzystnym dla przedsiębiorców będzie pozyskanie nowych pracowników (np. programistów dla firm IT), których niedobór jest coraz częściej odczuwalny na rynku pracy. Miasta średnie stanowią doskonały zasób kadry. Ważnym zasobem kadrowym dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych decydujących się na zlokalizowanie swojej siedziby lub oddziału w jednym z miast średnich są tysiące dobrze przygotowanych i doświadczonych pracowników, którzy dojeżdżają w trybie codziennym lub tygodniowym do pracy do dużych miast. Ta grupa pracowników chętnie pozostanie w swoim rodzinnym mieście nawet kosztem niższych zarobków. I tak ponoszą oni duże koszty dojazdów (nierzadko kilkaset złotych miesięcznie), więc finalnie obniżenie wynagrodzenia w miejscu zamieszkania jest akceptowalna.

  Program Fabryka jest wewnętrznym przedsięwzięciem biznesowym Agencji Rozwoju Przemysłu, które jest jednak ukierunkowane także na realizację misji społecznej i gospodarczej. Nie jest programem o charakterze „dotacyjnym”, w ramach którego miasta lub przedsiębiorcy mogą aplikować o dofinansowanie, jak ma to miejsce w przypadku np. funduszy unijnych.

  Miasta uczestniczące w I fazie Programu Fabryka

  • Elbląg
  • Mielec
  • Radom
  • Stalowa Wola
  • Zamość