Pożyczki

Pożyczki ARP S.A. kierowane są głównie do dużych przedsiębiorstw (definicja) celem wsparcia ich rozwoju poprzez finansowanie:

 • przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • przedsięwzięć restrukturyzacyjnych
 • kapitału obrotowego, kontraktów/zamówień,
 • przedsięwzięć innowacyjnych.

ARP S.A. finansuje przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, przy czym specjalizuje się w finansowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, a także świadczących usługi dla przemysłu.

Warunki udzielenia

Warunki udzielenia

 • Okres finansowania, harmonogram spłaty kapitału, w tym okres karencji ustalany indywidualnie dla każdego finansowania, przy czym najczęściej:
  • w przypadku finansowania inwestycji okres pożyczkowy wynosi zwykle do 7 lat,
  • karencja w spłacie kapitału w przypadku projektów inwestycyjnych obejmuje okres do uruchomienia planowanej inwestycji,
  • w przypadku finansowania kapitału obrotowego i procesu restrukturyzacji  okres pożyczkowy wynosi zwykle 3 - 5 lat.
 • Wkład własny: co najmniej 20% (dotyczy pożyczki inwestycyjnej).
 • Zabezpieczenia: o wartości nie niższej niż 120% kapitału pożyczki (wg wartości dla sprzedaży wymuszonej).
 • Poziom marży i prowizji jest określany indywidualnie dla danego projektu w oparciu o ocenę ryzyka finansowania i ocenę proponowanych zabezpieczeń:
  • jednorazowa prowizja od udzielenia pożyczki standardowo wynosi 0,2-1%,
  • marża kształtuje się na poziomie 0,8-3,5% ponad WIBOR.
 • Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Etapy

Etapy

 • Złożenie wniosku;
 • Analiza wniosku;
 • Uzgodnienie warunków;
 • Decyzja o finansowaniu;
 • Zawarcie umowy;
 • Ustanowienie zabezpieczeń;
 • Uruchomienie pożyczki.

Wsparcie

Wsparcie

Koncentrujemy się na najwyższej jakości współpracy z Klientami, dlatego zapewniamy:

 • Zespół kilkunastu doświadczonych ekspertów – analityków finansowych i analityków zabezpieczeń;
 • Możliwość doradztwa i konsultacji z ekspertami na etapie ubiegania się o finansowanie.

Masz pytanie - skontaktuj się z nami.

Zalety

Zalety

 • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału.
 • Elastyczne warunki finansowania;
 • Finansowanie „szyte na miarę" – dopasowane do specyfiki projektu;
 • Możliwość uzyskania stabilnego finansowania długookresowego;
 • Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku;
 • Przejrzyste procedury.

Definicja: duży przedsiębiorca

Dużym przedsiębiorcą, tj. przedsiębiorcą innym aniżeli mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.) jest przedsiębiorca:

 1. który na podstawie danych odnoszących się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczanych w skali rokuprzed dniem złożenia w ARP S.A. Wniosku, spełnia jedno z poniższych kryteriów:
  1. zatrudnia 250 lub więcej pracowników,

   W przypadku zmian danych dotyczących przedsiębiorcy w zakresie pułapów określonych w pkt. a) i b) powyżej, uzyskanie lub utrata statusu tzw. „dużego przedsiębiorcy”, nastąpi tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

   Dane przedsiębiorcy samodzielnego ustala się wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych, dane przedsiębiorcy posiadającego przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie w rozumieniu art. 3 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji ustala się biorąc pod uwagę również dane ww. przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji,

   lub (niezależnie od kryteriów określonych w pkt. 1 powyżej)

  2. zatrudnia mniej niż 250 pracowników ale suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość w złotych polskich 43 miliony EUR i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów EUR.
  3. którego 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania na zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy, kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden lub kilka podmiotów publicznych, poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji.

Biuro Usług Finansowych

Piotr Żbikowski

Izabela Tokarz

Aleksandra Gierymska

Joanna Szczepaniak

(+48 22) 695 37 79

(+48 22) 583 84 21

(+48 22) 695 36 33

(+48 22) 695 36 73

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Pliki do pobrania: