Programy wsparcia

Gry wideo

Jednym z sektorów, dla którego ARP przygotowało dedykowany program wsparcia jest branża gier wideo.

Program ten ma na celu pomóc wykorzystać potencjał polskich twórców gier oraz zmniejszyć bariery związane z wejściem na rynek oraz z ekspansją firmy na rynki zagraniczne.

W ramach programu przewidziano szereg działań, z których każde wspierać będzie firmy na innym etapie rozwoju. Pierwszym z działań, które zostało wdrożone jest powołanie akceleratora gier wideo. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ARP, Uniwersytetem Śląskim oraz Powiatem Cieszyńskim zaowocowało powołaniem spółki ARP Games Sp. z o.o.

ARP Games

Wsparcie realizowane przez ARP Games kierowane jest do młodych twórców gier oraz start-upów i realizowane jest w postaci dedykowanego szkolenia, mentoringu oraz wejścia kapitałowego. Efektem tego działania będzie powstanie nowych firm działających na rynku, na którym występuje relatywnie niewiele takich podmiotów. Inwestycjom w start-upy z rynku gier towarzyszy wysokie ryzyko, w ARP Games jest ono niwelowane poprzez system oceny i mentoringu projektów oparty na światowej klasy specjalistach. Wsparcie realizowane jest poprzez konkursy ogłaszane dwa razy w ciągu roku. Pierwszy odbył się w styczniu 2017 r.

W najbliższym czasie pojawiać będą się kolejne działania związane ze wsparciem sektora gier wideo. Wśród nich określone zostaną instrumenty finansowe wsparcia dla firm działających na rynku.

Biuro Rozwoju i Innowacji

Michał Chwieduk

(+48 22) 695 36 74

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

ARP Games Sp. z o.o.

Anna Bal

(+48) 535 422 791

ul. Wojska Polskiego 5

43-400 Cieszyn

www.arpgames.pl

Technologie kosmiczne

Jednym z sektorów, dla którego ARP przygotowała dedykowany program wsparcia jest sektor technologii kosmicznych.

Charakter programu związany jest z całościowym spojrzeniem ARP na inwestycje w przemysł kosmiczny: nie tylko w kontekście sektora kosmicznego czy eksploracji kosmosu, ale również jak na źródło innowacji i zastosowań rozprzestrzeniających się w innych dziedzinach gospodarki. ARP w trakcie realizacji kompleksowego programu wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce będzie się kierować podejściem biznesowym, traktując m.in. wsparcie rozwoju kadr, start-upów oraz działania marketingowe jako niezbędny element inwestycji.

Działania ARP S.A. w ramach programu wsparcia sektora technologii kosmicznych:

 • Podpisanie porozumienia pomiędzy ARP, a Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego mającego na celu inicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju kadr polskiego sektora technologii kosmicznych, poprzez organizację staży, szkoleń i warsztatów. Kolejnym wspólnym zadaniem są działania promujące polski sektor kosmiczny w kraju i za granicą, w tym organizowanie prezentacji i spotkań polskich firm w ramach wydarzeń organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Komisję Europejską - więcej informacji tu.
 • ARP objęła patronatem Studenckie Koło Astronautyczne przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, którego członkowie realizują bardzo zaawansowany technologicznie projekt PW-SAT2, którego celem jest wyniesienie na orbitę drugiego w historii satelity studenckiego i czwartego polskiego w ogóle. Oprócz niezwykle skomplikowanego procesu integracji satelity, wymagającego przygotowania kilkusetstronicowej dokumentacji technicznej, studenci odpowiedzialni są m.in. za pozyskanie finansowania projektu oraz współpracę z podwykonawcami - więcej informacji tu.
 • ARP objęła wsparciem pierwszy w Europie kosmiczny program akceleracyjny Space3.ac, w ramach którego działające zespoły prezentowały praktyczne możliwości wykorzystania technologii kosmicznych. Wszystkie projekty prezentowane w ramach programu Space3.ac wykorzystywały dane satelitarne do rozwiązywania globalnych problemów, począwszy od ekonomicznej jazdy samochodem przez ułatwienia w zarządzaniu uprawami rolnymi, po projekty w zakresie bezpieczeństwa - więcej informacji tu.
 • Aktualnie wdrażany jest program stażowy realizowany wspólnie ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego przeznaczony dla absolwentów studiów technicznych (inżynierskich i magisterskich) oraz młodych naukowców (doktorantów i doktorów), którzy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności w firmach polskiego sektora kosmicznego. Konkurs został ogłoszony w trakcie europejskiego konkursu łazików marsjańskich ERC 2016, którego ARP było oficjalnym partnerem - więcej informacji tu oraz tu.
 • ARP odpowiada za organizację Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC). ESA BIC to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć inkubatorów przedsiębiorczości. Celem tworzenia inkubatorów jest wspieranie start-upów lub nowo utworzonych firm. Konkurs ESA BIC Poland jest odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się sektora kosmicznego w Polsce. Utworzenie ESA BIC jest również jednym z podstawowych celów ujętych w Polskiej Strategii Kosmicznej, opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 roku.
 • Nabór wniosków rozpocznie się 21 listopada 2017 roku i trwać będzie do 5 lutego 2018 roku.

 • Krajowy Katalog infrastruktury laboratoryjno-testowej dla branży kosmicznej, który jest zamieszczony poniżej stanowi odpowiedź na zdefiniowane zapotrzebowanie firm sektora kosmicznego. Dostarczamy w nim wiedzę na temat infrastruktury laboratoryjnej niezbędnej do wykonania testów instrumentów kosmicznych w trzech najważniejszych obszarach: w komorach termiczno-próżniowych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz testów odporności na drgania i wstrząsy. Ta unikalna wiedza daje możliwość szybkiego porównania parametrów technicznych aparatury testowej, przez co pozwala znacząco skrócić czas przygotowania oraz podnosi  jakość ofert firm ubiegających się o krajowe i zagraniczne kontrakty kosmiczne. Czas złożenia oferty i niższa cena to ważne elementy budowania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w walce o międzynarodowe rynki. Życzymy miłej lektury.
 • Raport nt. wizerunku polskiego sektora kosmicznego w Polsce”:  Sektor kosmiczny, kojarzony wcześniej głównie z nauką, stał się dzisiaj istotną częścią rozwoju biznesu. Za jego ewolucją powinna iść właściwa zmiana komunikacji. Potencjał branży w tej kwestii prezentuje „Raport nt. wizerunku polskiego sektora kosmicznego w Polsce”, który powstał na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu. Pomysłodawcą pierwszego tego rodzaju w Polsce opracowania jest Europejska Fundacja Kosmiczna, która objęła także merytoryczny nadzór nad powstaniem publikacji. Za jej przygotowanie odpowiadała firma Planet PR, część medialną raportu przygotował PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.
  Raport został zrealizowany na podstawie badań jakościowych przeprowadzonych wśród firm skupionych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, przedstawicieli instytucji publicznych wspierających sektor kosmiczny oraz dziennikarzy, zajmujących się tą tematyką. Opracowanie zostało wzbogacone o kompleksową analizę medialną publikacji, które ukazały się w roku 2017.
  Raport ujawnił, pomimo aktywności medialnej wiodących firm i instytucji, wciąż niezagospodarowany  potencjał komunikacyjny sektora kosmicznego. Wynikać to może z tego, że na rynku wciąż brakuje podmiotów, które potrafią jasno, ale efektywnie komunikować tę gałąź przemysłu. Dla przedstawicieli branży kosmicznej, inwestorów, instytucji wspierających, a także dziennikarzy to jednocześnie sygnał, że pogłębianie świadomości odbiorców nt. potencjału tej gałęzi przemysłu jest niezwykle istotne. Analiza publikacji wykazała, że wspominano również o dofinansowaniu firm oraz o funduszach przekazanych na nowy sprzęt, co wskazuje na stabilny rozwój tej gałęzi gospodarki.
 • KURS: Introducing to the space engineering - Cykl projektowy integracji satelity – faza 0/A/B
 • Kurs jest pierwszym elementem, dwuetapowego szkolenia zapewniającego pełną wiedzę na temat projektowania i integracji satelity. Kurs zapewni wprowadzenie podstawowych informacji o środowisku kosmicznym oraz przedstawi szczegółowo metody projektowania poszczególnych systemów satelitarnych w fazach zdefiniowanych przez europejską organizacje definiującą standardy na rzecz inżynierii kosmicznej- ECSS (European Cooperation for Space Standardization)...

  Wszystkie informacje: 

Biuro Rozwoju i Innowacji

Paweł Pacek

Michał Chwieduk

(+48 22) 695 36 22

(+48 22) 695 36 74

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa